چاپ رول های پلاستیک

خوش آمدید

لطفا دستگاه خود را انتخاب کنید

دستگاه چاپ 2 رنگ مخصوص چاپ انواع رول های پلاستیکی

دستگاه چاپ 3 رنگ مخصوص چاپ انواع رول های پلاستیکی

دستگاه چاپ 4 رنگ مخصوص چاپ انواع رول های پلاستیکی

دستگاه چاپ 6 رنگ مخصوص چاپ انواع رول های پلاستیکی

——————–

منظور از پلاستیک چیست

OPP : 20~70µm, BOPP : 18~60µm , PE : 35~100µm , NY : 20~50µm ,