لمینت رول

 

FAla   مشخصات دستگاه لمينت -هاني

– عرض مفيد 70 الي 120 سانتيمتر

– سرعت مفيد  ( كاركرد)  در دو نوع   80 متر در دقيقه

داراي يك عدد سيلندر چسب زن ترامه 100 

– داراي مولد هواي گرم الكتريكي

5.5 HP  موتور اصلي

– سيستم كنترل دور موتور دستگاه مجهز به اينورتر 

– مجهز به سيستم تنشن كنترل در خروجي