لمینت رول

 

FAla   مشخصات دستگاه لمينت ‑هاني

- عرض مفيد 70 الي 120 سانتيمتر

- سرعت مفيد  ( كاركرد)  در دو نوع   80 متر در دقيقه 

داراي يك عدد سيلندر چسب زن ترامه 100 -

- داراي مولد هواي گرم الكتريكي

5.5 HP  موتور اصلي -

- سيستم كنترل دور موتور دستگاه مجهز به اينورتر 

- مجهز به سيستم تنشن كنترل در خروجي