خدمات مدیریت پروژه

اجرای موفق تر پروژه شما

آیا نیاز به ایجاد تغییرات زیربنایی در کارخانه شما هست یا خیر؟

در این سرویس نیز فوژان ارغوان دست یاری خود را از شما قطع نکرده و قدم به قدم در مدیریت پروژه و کارخانه شما تا زمان راه اندازی همواره با شماست

خدمات ما

تجزیه و تحلیل فضای مورد نیاز ، چینش قسمت های مختلف ، تایین قسمتهای حساس

مشاوره در زمینه ساخت و معماری کارخانه شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *