چاپ رول های کاغذ های حرارتی

خوش آمدید

لطفا دستگاه خود را انتخاب کنید

چاپ 2 رنگ ویژه کاغذهای حرارتی

چاپ 3 رنگ ویژه کاغذهای حرارتی

چاپ 4 رنگ ویژه کاغذهای حرارتی

چاپ 6 رنگ ویژه کاغذهای حرارتی

——————–

کاغذهای حرارتی چه هستند

  به رولهایی از قبیل رولهای دستگاهای عابر بانک ؛ دستگاه های کارت خوان و فکس و…  رول های حرارتی میگویند